Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden Roll-on Mobility Care

Op deze pagina vindt u de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Roll-on Mobility Care zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Toepasselijkheid
 1. Dee algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten et, leveringen van en werkzaamheden verricht door Roll-on Mobility Care, verder te noemen, Roll-on. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voozover deze door Roll-on schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Door met Roll-on een overeenkomst aan te gaan doet de afnemer afstand van eventueel door hem gehandteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door Roll-on gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken, gelden de wettelijke regelingen.  


Artikel 2: Algemeen
 1. Onder "afnemer" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met Roll-on een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 2. Elke tussen Roll-on en afnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
 3. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor Roll-on zouden kunnen ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van Roll-on, onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
 4. Bedingen, op grond waarvan Roll-on een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de afnemer zich tot afname der betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of prijs der te leveren, respectievelijk, af te nemen goederen aan een voorbehoud zijdens de afnemer zijn verbonden, zijn onverbindend.


Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
 1. Alle door Roll-on gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en binnen 3 werkdagen na ontvangst van bericht van aanvaarding herroepbaar door Roll-on.
 2. Gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij aanvrage verstrekte gegevvens.
 3. Roll-on heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Indien een aanbieding is gedaan en geen opdracht tot uitvoering en/of levering wordt verstrekt, bedraagt tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, de vergoeding voor calculatie-, ontwerp-, en tekenwerkzaamheden een bedrag ter grootte van 5% van de in de aanbieding gedane hoogste prijsopgave.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen worden te verwerken en/of te leveren materialen gekozen in de normale handelskwaliteit. Bij geringen branchegebruikelijke afwijkingen in afmetingen en/of uitvoering van de verwerkte materialen of geleverde goederen, is de afnemer nimmer gerechtigd de nakoming van zijn verplicihting uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4: Auteursrecht
 1. Roll-on behoudt zich het strikte auteursrecht voor op bij aanbiedingen verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en omschrijvingen. Deze stukken, alsook monsters en stalen welke aanbiedingen begeleiden, blijven uitdrukkelijk eigendom van Roll-on en mogen zonder schriftelijke toestemming, ongeacht de vraag of de teken- of ontwerpkosten, danwel de auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijzen, al of niet gewijzigd, worden gebruikt, een en ander op straffe van een onmiddelijk opeisbare boete van €500,- voor elke dag dat de overtreding duurt en onverminderd het recht van Roll-on tot het vorderen van volledige schadevergoeding.


Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
 1. Roll-on is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door afnemer aan Roll-on gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer Roll-on de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Later gemaakte en aanvullende afsrpaken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Roll-on doo rpersoneel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door Roll-on en afnemer schriftelijk worden bevestigd.
 3. Ingeval de afnemer naar oordeel van Roll-on niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst, is Roll-on gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten, onverminderd de aan Roll-on krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.


Artikel 6: Prijzen en tarieven
 1. Alle door Roll-on gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 2. Prijzen van Roll-on zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indienin termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft Roll-on het recht een evenredige verhoging aan de afnemer in rekening te brengen.
 3. De door Roll-on vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Roll-on is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de afnemer door te berekenen.


Artikel 7: Levering
 1. De levering geschiedt ten huize of aan het magazijn van Roll-on, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren goederen het magazijn van Roll-on verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor rekening van de afnemer.
 3. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 8: Opslag
 1. Indien de afnemer niet voor het verstrijken van de leveringsdatum de goederen afneemt en/of de afnemer de goederen weigert, kan Roll-on de goederen voor rekening en risico van de afnemer, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders opslaan.
 2. Door de sub 1 genoemde opslag worden de goederen geacht te zijn geleverd. Van deze opslag dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van levering, aan de afnemer schriftelijk kennis te worden gegeven.
 3. Indien de afnemer niet binnen 1 week na opslag de goederen afneemt, heeft Roll-on het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Roll-on op volledige schadevergoeding.


Artikel 9: Overmacht
 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Roll-on gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de afnemer en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oologsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijsstoring, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Roll-on kan worden gevergd.
 2. Iniden door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast Roll-on ook de afnemer bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Roll-on recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
 3. Indien overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de afnemer, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al htegeen haar reeds geleverd was naar Roll-on terug te zenden voor rekening en risico van de afnemer, indien de afnemer kan aantonen, dat het reeds geleverde gedeelte van de goederen door de afnemer niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.


Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. Roll-on is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de afnemer of voor derden mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van producten van Roll-on, tenzij de geldende wettelijke regeleningen en/of onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
 2. Roll-on is niet aansprakelijk voor enige beschadiging, waardevermindering of ontvreemding van materialen of goederen welke voor het ondergaan van bewerking in of in de omgeving van haar werkplaatsen zijn of worden aangeleverd, noch is Roll-on aansprakelijk voor schade ontstaan door bewerking van derden, een en ander behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Roll-on.


Artikel 11: Reclame
 1. Onder reclame dienen te worden verstaan alle grieven van de afnemer terzake van de hoedanigheid ener leverantie.
 2. De afnemer is verplicht de geleverde goederen, inclusief verpakking, terstond bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van Roll-on dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan.
 3. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen dienen door de afnemer op de afleveringsbon en/of factuur te worden vermeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Reclames dienaangaande worden  dan niet meer in behandeling genomen.
 4. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij schriftelijk zijn ingediend en het reclameadvies, hetwelk een omschrijving van de reclame dient te bevatten, binnen acht dagen na levering in het bezit van Roll-on is, onverminderd het bepaalde in de volgende leden.
 5. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Roll-on verplicht de gereclameerde goederen zo spoedig mogelijk te vervangen, zonder dat Roll-on aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden schade.
 6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort.


Artikel 12: Garantie
 1. Garantie voor door Roll-on elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de desbetreffende fabrikant/leverancies garantie verstrekt.
 2. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken goederen. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Roll-on geleverde goederen, valt buiten de garantie.
 3. Aanspraken op garantie worden niet erken, indien bij het gebruik van de goederen de fabrieksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien het geleverde voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt of onderhouden.
 4. Indien reparatie van of wijziging aan het geleverde door of namens de afnemer zelf plaatsvindt, erkent Roll-on geen garantieaanspraken.
 5. Indien afnemer haar verplichtingen niet nakomt, wordt Roll-on als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar (garantie)verplichtingen.


Artikel 13: Reparatie en onderhoud
 1. Reparatie en onderhoud van de door Roll-on geleverde goederen wordt uitgevoerd met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde en geschiedt naar het beste weten en kunnen.


Artikel 14: Betaling
 1. Alle betalingen dienen bij levering contact te geschieden, danwel direct voor levering te worden gestort op een door Rol-on aangewezen bank- of girorekening.
 2. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Roll-on.
 3. Roll-on is niet verplicht de afnemer vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of haar rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De afnemer heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de afnemer in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 5. Vanaf de 14e dag volgende op die waarop de betalingstermijn verstreken is, is de afnemer voor elke verdere overschrijfing van de betalingstermijn met 14 dagen aan Roll-on een rente wegens te late betaling schuldig van 0,75% van het verschuldigde bedrag.
 6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerchtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste vijfiten procent van het factuurbedrag met een minimum van €100,-
 7. Roll-on heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Roll-on totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Roll-on op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Roll-on deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.


Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde goederen, waaronder in deze tevens dienen te worden verstaan zichtzendingen aan afnemer, blijven eigendom van Roll-on totdat deze volledig zijn betaald. De afnemer is, behoudens met betrekking tot genoemde zichtzendingen, ten volle gerechtigd om goederen op normale wijze weder te verkopen en/of te verwerken. Zolang de betaling der goederen nog niet volledig heeft plaatsgevonden, is de afnemer niet gerechtigd de goederen aan derden te leveren, in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.
 2. De afnemer is verplicht de goederen op de eerste aanmaning van Roll-on aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 16 van deze voorwaarden, deze desverlangd aan Roll-on terug te geven.


Artikel 16: Ontbinding
 1. Onverminderd de Roll-on toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Ingeval de afnemer met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de afnemer serséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, afnemer de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval afnemer zijn bedrijf verkoopt of liquideert.


Artikel 17: Geschillen
 1. Op alle door Roll-on gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien afnemer in Nederland is gevestigd, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Roll-on is gevestigd.
 3. Indien afnemer buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechterlijke macht worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage instituut.