Roll-on: algemene voorwaarden verhuur

Leverings- en betalingsvoorwaarden verhuur

Op deze pagina vindt u de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden t.b.v. verhuur van producten van Roll-on Mobilitycare zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1 - Definities

1.1. Aanbod: elk aanbod door Verhuurder aan Huurder;
2.1. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
1.3. Consument: de (natuurlijke) persoon die niet handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4. Dag: kalenderdag;  
1.5. Diensten: alle door Verhuurder aangeboden verhuurdiensten van Voertuigen aan Huurder die het onderwerp zijn van een aanbod, overeenkomst of andere rechtshandeling;
1.6. Huurder: iedere partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die een Huurovereenkomst aangaat met Verhuurder of een offerte  aanvraagt bij Verhuuder; 
1.7. Huurovereenkomst: een overeenkomst (inclusief de daarbij behorende bijlagen) betreffende de verhuur van Voertuigen, die tussen Verhuurder en Huurder wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer en/of minderwerk; 
1.8. IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwanten rechten; 
1.9. Partij (-en): Verhuurder of Huurder. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Verhuurder en Huurder bedoelt;
1.10.Verhuurder: Roll-on Mobilitycare (hierna: Roll-on), met als vestigingsadres Nijverheidsweg 11, 5527 AG te Hapert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door B. Lavrijssen, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 54327989;
1.11. Voertuig: elk middel van vervoer te land waaronder in ieder geval wordt verstaan: driewielfietsen, duo-fietsen, rolstoelfietsen, tandems, scootmobielen en rolstoelen.Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of diensten van Roll-on en/of alle met Roll-on gesloten Huurovereenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Roll-on. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Huurder en Roll-on zijn overeengekomen.
2.2. Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Roll-on. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Roll-on en derden worden ingeroepen indien Roll-on deze schriftelijk heeft bekrachtigd.
2.3. Voorafgaand aan het sluiten van de Huurovereenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Roll-on voordat de Huurovereenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Roll-on zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Huurder zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden. 
2.4. De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.roll-on.nl .
2.5. Roll-on is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en de Huurovereenkomst aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden en/of de gewijzigde Huurovereenkomst zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail en geplaatst of de website www.roll-on.nl. Indien Huurder de wijzigingen niet accepteert, blijven de eerder geaccepteerde voorwaarden en overeenkomst(en) van toepassing.
2.6. Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Roll-on wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Roll-on aansprakelijk is of kan zijn.
2.7. Roll-on accepteert geen algemene voorwaarden van de Huurder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de Huurder verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van Roll-on nadrukkelijk overeen, dat Roll-on niet gebonden is aan die voorwaarden van de Huurder. Artikel 3 - De Aanbieding

3.1. Alle aanbiedingen door Roll-on hebben een geldigheidsduur van 90 (zegge: negentig) Dagen en worden altijd gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid. De in de aanbieding opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Voertuigen, producten en/of diensten en de aangegeven huurtermijn. Wanneer een aanbieding vrijblijvend, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. 
3.2. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Voertuig, de huurtermijn, de huurprijs, de hoogte van het eigen risico, de hoogte van de waarborgsom, de kosten van en het soort verzekering.
3.3. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Huurder mogelijk te maken. Als Roll-on gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Voertuigen, accessoires en, producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Roll-on niet. 
3.4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Huurder, behoudt Roll-on zich het recht voor de aanbieding onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   
3.5. Mondelinge toezeggingen verbinden Roll-on slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Roll-on zijn bevestigd.   
3.6. Het aanbod van Roll-on geldt niet automatisch ook voor toekomstig af te sluiten Huurovereenkomsten.   
3.7. Roll-on kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Huurder had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.   
3.8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.  Artikel 4 - De Huurovereenkomst

4.1. Een Huurovereenkomst komt tussen Partijen tot stand nadat deze door Roll-on op beschikbaarheid (haalbaarheid) is beoordeeld.  4.2. Indien de Huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Roll-on onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 4, 5 en 6.
4.3. Voor zover de aanvaarding door Huurder van een door Roll-on gedaan aanbod op enig punt afwijkt van het aanbod, dan komt er pas een Huurovereenkomst tot stand op het moment dat Roll-on schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Huurovereenkomst bevestigt.
4.4. Roll-on behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan vrijblijvend aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n). 4.5. Roll-on kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Huurder aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Huurovereenkomst. Indien Roll-on op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Huurovereenkomst niet aan te gaan, kan Roll-on een aanvraag van huur weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Huurder verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst. 
4.6. De Huurovereenkomst zal worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in de Huurovereenkomst, met dien verstande dat door Roll-on aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en de inhoud van de Huurovereenkomst zijn toegestaan. Artikel 5 - Wijzigen van de Overeenkomst

5.1. Een Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Indien Roll-on en Huurder overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, uitbreiding of inperking van de Huurovereenkomst, zal Roll-on wijziging schriftelijk aan Huurder bevestigen. Uit deze bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequentie van de wijziging is.   
5.2. Kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Huurder aan Roll-on vergoed. 
5.3. Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Huurder in elk geval verplicht aan Roll-on de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Roll-on geleverde, te vergoeden. Artikel 6 - De Prijs

6.1. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Roll-on mogen worden doorbelast aan Huurder.
6.2. Roll-on is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Huurder als deze plaatsvinden 3 maanden na de totstandkoming van de Huurovereenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van productiekosten, transportkosten, bedrijfskosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste e.d. In geval de Huurder een consument is heeft de Huurder het recht de Huurovereenkomst kosteloos te ontbinden.
6.3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.4. Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW.Artikel 7 - Annulering van de Huurovereenkomst

7.1. Indien een Huurovereenkomst door de Huurder wordt geannuleerd, is de Huurder aan Roll-on de volgende annuleringskosten verschuldigd:
Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de verhuur 15 % van de Huurprijs.
7.2. Indien Huurder een Consument is, is Huurder tot 1 week voor aanvang van de verhuurperiode gerechtigd de huurovereenkomst kosteloos te annuleren.
7.3. Een annulering dient de Huurder per e-mail aan Roll-on door te geven op het volgende e-mail adres info@Roll-on.nl of per telefoon op 0497 – 387 542.  Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.Artikel 8 - Aanvang, einde en overschrijding van de Huurperiode

8.1. De huurperiode gaat in op de dag en op het tijdstip zoals schriftelijk in de Huurovereenkomst is overeengekomen. Uitdrukkelijk geldt dus niet het tijdstip waarop het Voertuig aan de Huurder ter beschikking wordt gesteld.
8.2. Huurder is verplicht het Voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst, aan Roll-on te retourneren door het Voertuig op het adres van Roll-on terug te brengen binnen de openingstijden. Het terugbrengen van het Voertuig buiten de openingstijden van Roll-on is niet toegestaan.
8.3. Bij retournering dient de conditie van het Voertuig gelijk te zijn aan die op het moment van ter beschikking stelling. Dit houdt onder ander in dat het Voertuig gereinigd, zonder beschadigingen en vrij van gebruikssporen dient te worden geretourneerd. Indien de Huurder zich niet houdt aan het gestelde in dit lid dan is de Huurder verplicht de kosten die Roll-on moet maken om het Voertuig weer in dezelfde conditie als bij aanvang van de huurperiode te brengen aan Roll-on te vergoeden. Indien Roll-on hierdoor huurinkomsten mis loopt, is Huurder tevens verplicht de misgelopen huurinkomsten aan Roll-on te vergoeden.
8.4. Indien Huurder het Voertuig niet op de in de Huurovereenkomst overeengekomen datum en tijdstip aan Roll-on retourneert, is Roll-on gerechtigd de Huurder [invullen]% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden, met een maximaal van 8 uur per dag. Daarnaast is de Roll-on tevens gerechtigd om de Huurder aansprakelijk te stellen voor de door Roll-on geleden en de te lijden schade. Artikel 9 - Verplichtingen Huurder

9.1. Huurder verplicht zich om met het Voertuig om te gaan zoals een goed Huurder betaamt en er voor zorg te dragen dat het Voertuig overeenkomstig zijn bestemming en de instructies wordt gebruikt. 
9.2. Huurder is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Roll-on ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
9.3. Huurder dient er voor zorg te dragen dat Roll-on terstond wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in het kader van de afgesloten Huurovereenkomst van belang kunnen zijn.
9.4. Het is Huurder niet toegestaan om het Voertuig onder te verhuren of aan derden, al dan niet om niet, ter beschikking te stellen.
9.5. Huurder dient Roll-on op telefoonnummer 0497 – 387 542 terstond te informeren over benodigde reparatie(s), onderhoud, schade, gebreken en/of defecten aan het Voertuig. Dit geldt evenzo voor vermissing en/of diefstal van het Voertuig. Daarnaast dient in geval van schade, diefstal en/of vermissing de politie terstond te worden geïnformeerd door Huurder.
9.6. In geval een gebeurtenis zich voordoet als genoemd in lid 5 is Huurder verplicht de instructies van Roll-on op te volgen en alle informatie die voor Roll-on van belang kunnen zijn aan Roll-on te verstekken.
9.7. In geval van schade, gebreken en/of defecten aan het Voertuig is het Huurder niet toegestaan het Voertuig te gebruiken indien het gebruik leidt of kan leiden tot een verergering van de schade, gebreken en/of de defecten of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
9.8. Het is niet toegestaan dat Huurder veranderingen en/of wijzigingen aan het Voertuig aanbrengt. Tevens is het Huurder niet toegestaan onderhoud, reparaties zelf of door derden te laten uitvoeren, tenzij tussen Roll-on en Huurder schriftelijk anders is overeengekomen.
9.9. Huurder draagt er zorg voor dat Roll-on en/of door Roll-on ingeschakelde derde(n) vrijelijk toegang hebben tot het Voertuig zodat reparaties, onderhoud kunnen worden uitgevoerd. Indien het niet mogelijk is om de reparaties en/of onderhoud uit te voeren is Roll-on verplicht zorg te dragen voor vervanging, indien een vervangend Voertuig beschikbaar is.Artikel 10 - Verplichtingen Roll-on

10.1. Roll-on stelt het Voertuig op de in de Huurovereenkomst overeengekomen datum en tijdstip aan Huurder ter beschikking, schoon en goed onderhouden, voorzien van instructies en specificaties en relevante informatie in de Nederlandse taal.
10.2. Roll-on draagt er zorg voor dat het Voertuig voldoet aan de productspecificaties, (technische) omschrijvingen, kwaliteitsnormen, resultaten, prestaties en/of doeleinden die redelijkerwijs van de desbetreffende zaken verwacht mogen worden of die door Huurder aan Roll-on zijn gemeld;
10.3. Roll-on draagt er zorg voor dat het Voertuig voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid en dat het Voertuig vrij is van gebreken en/of defecten.
10.4. Roll-on draagt er zorg voor dat voorafgaand aan de ter beschikking stelling aan Huurder een schaderapport wordt opgemaakt en ondertekend door beide Partijen.
10.5. Roll-on draagt de kosten voor reparaties, tijdelijke vervanging en onderhoud van het Voertuig tenzij deze kosten voortvloeien uit een onjuist, onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik door de Huurder.Artikel 11 - Bezorging van het Voertuig

11.1. Roll-on en Huurder kunnen in de Huurovereenkomst overeenkomen dat Roll-on het gehuurde Voertuig bezorgt en/of ophaalt op het opgegeven adres van Huurder.
11.2. De bezorg- en/of verzend- en/of behandelkosten  zijn voor rekening van Huurder.
11.3. Aan de leveringsplicht van Roll-on zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Roll-on geleverde producten aan de Huurder zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, tevens inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Artikel 12 - Betaling

12.1. Bij het aangaan van de Huurovereenkomst dient 50% van de in de Huurovereenkomst vermelde totale huurprijs te worden voldaan. De betaling van de resterende huurprijs dient vooraf, of uiterlijk op het tijdstip dat de huurperiode aanvangt, te geschieden.
12.2. Naast de overeengekomen huurprijs zoals bepaald in de Huurovereenkomst is de Huurder verplicht tot het betalen van een waarborgsom aan Roll-on. De hoogte van de waarborgsom is vermeld in de Huurovereenkomst.
12.3. Pas nadat Huurder heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting(en) zoals gespecificeerd in lid 1 en 2, zal het Voertuig door Roll-on aan Huurder ter beschikking worden gesteld.
12.4. Betalingen die niet zien op de Huurprijs zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst,  dienen door de Huurder te worden voldaan binnen 14 (zegge: veertien)  dagen na factuurdatum op een door Roll-on aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van Roll-on aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
12.5. Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 (zegge: zeven) Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Roll-on te worden gemeld door het versturen van een email aan info@roll-on.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort.
12.6. De Huurder is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
12.7. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen. 
12.8. De Huurder heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Roll-on te melden. 
12.9. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn behoudt Roll-on zich het recht voor om administratiekosten ten bedrage van € 25,- (zegge vijf en twintig euro) in rekening te brengen. Aan de consument Huurder wordt kosteloos een betalingsherinnering toegestuurd indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft. De consument Huurder heeft alsdan nogmaals 14 (zegge: veertien) dagen de gelegenheid om de openstaande vordering te voldoen.
12.10. Bij niet tijdige betaling door de Huurder, is de Huurder van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn. In dat geval is Roll-on gerechtigd om de opeisbare hoofdsom te vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.  Ingeval er sprake van een consument Huurder geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.
12.11. Iedere betaling van de Huurder strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Roll-on, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom. 
12.12. Indien Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en evenmin gevolg heeft gegeven aan een ingebrekestelling, aanmaning of betalingsherinnering, en Roll-on genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande factuur af te dwingen, dan is Roll-on eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, aan de Huurder door te berekenen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- (honderd euro). Ingeval Huurder een consument is, zijn deze kosten onderworpen aan de (wettelijke) grenzen. Roll-on behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Huurder te vorderen. Roll-on is dan alsook tevens bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Huurder aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, de kosten voor de ingebrekestelling en interest.
12.13. Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Huurder niet van zijn betalingsverplichtingen. Artikel 13 - Gevolgen tekortschieten Huurder

13.1. Indien Huurder het Voertuig niet binnen 2  dagen na het einde van de huurperiode zoals vermeld in de Huurovereenkomst aan Roll-on retourneert om wat voor reden dan ook, is Huurder verplicht om de kosten voor vervanging van het Voertuig aan Roll-on te vergoeden, onverminderd de overige rechten die Roll-on op basis van de wet en deze Algemene Voorwaarden kan uitoefenen.
13.2. Indien Huurder het Voertuig beschadigd, en/of defect en/of met gebreken retourneert, is Huurder verplicht de kosten voor herstel en reparatie integraal aan Roll-on te vergoeden, tenzij Huurder kan aantonen dat deze kosten voor rekening en risico van Roll-on dienen te komen, onverminderd de overige rechten die Roll-on op basis van de wet en deze Algemene Voorwaarden kan uitoefenen.
13.3. In geval van verzuim van de Huurder kan Roll-on alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Roll-on op Huurder direct en ineens opeisbaar. Huurder wordt geacht in verzuim te zijn ingeval deze niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden, alsmede in geval van (het aanvragen van) faillissement, of surseance van betaling, beslaglegging, het stilleggen of liquidatie van diens onderneming, onder curatele stelling, het aanbieden van een betalingsregeling aan diens schuldeisers.
13.4. Huurder zal in de gevallen als genoemd in lid 3 hiervoor, Roll-on onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Roll-on, passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Roll-on.
13.5. Opschorting, staking en of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. 
13.6. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Huurder. Artikel 14 - Waarborgsom

14.1. Huurder dient aan Roll-on een waarborgsom te betalen.
14.2. Over de hoogte van de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
14.3. Indien Huurder aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan wordt de waarborgsom aan Huurder geretourneerd, tenzij er sprake is van schade van de Roll-on of schade aan het Voertuig. In dat geval wordt de waarborgsom pas geretourneerd als de hoogte van het schadebedrag (waaronder tevens wordt begrepen aanvullende schadevergoeding, directe, en/of indirecte schade) vaststaat en indien Huurder deze schade aan Roll-on dient te vergoeden, de Huurder is overgegaan tot betaling van het schadebedrag.Artikel 15 - Verzekering

15.1, Bij de verhuur is geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen. Huurder kan via Roll-on een verzekering afsluiten indien gewenst. Tevens is huurder verplicht te informeren of het gehuurde onder zijn eigen WA verzekering valt.
15.2. Het niet afsluiten van een (aanvullende) verzekering komt geheel voor rekening en risico van Huurder.
15.3. Huurder verstrekt uiterlijk bij in ontvangst name van het Voertuig aan Roll-on de NAW-gegevens van de feitelijke bestuurder(s) van het Voertuig. 15.4. Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig te laten gebruiken of te besturen door een ander dan voornoemde feitelijke bestuurders.Artikel 16 - Bescherming persoonsgegevens

16.1. Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de AVG en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens neemt Roll-on strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Roll-on zorgt ervoor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt.
16.2. Roll-on verplicht zich alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen, om de te ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Ten aanzien van vertrouwelijke informatie neemt Roll-on een strikte geheimhouding in acht en legt deze op aan de eigen werknemers en aan alle overige derden die bij de uitvoering van de Huurovereenkomst worden ingeschakeld.
16.3. Roll-on draagt zorg voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Roll-on zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.Artikel 17 - Overmacht

17.1. Roll-on is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende (garantie) verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
17.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers en/of Huurders van Roll-on en/of fabrikanten,  internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen of de Voertuigen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
17.3. Roll-on behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten. Indien de overmachtstoestand langer dan 30 (zegge: dertig) Dagen duurt, zal ieder van beider partijen gerechtigd zijn de Huurovereenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Huurovereenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Roll-on gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
17.4. Indien Roll-on ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Huurders na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Huurders, is Roll-on gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Huurders zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren. 
17.5. Indien Roll-on bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  Artikel 18 - Aansprakelijkheid Partijen

18.1. Gedurende de gehele huurperiode komen alle risico’s voortvloeiende uit het gebruik van het Voertuig uitsluitend voor rekening van Huurder en is Huurder volledig aansprakelijk voor alle schade (zowel directe, als indirecte, bijkomende en/of gevolg schade) die uit het gebruik van het Voertuig voortvloeit. Dit geldt dus tevens voor sancties, boetes en andere maatregelen die door de daartoe bevoegde autoriteiten aan Huurder worden opgelegd en die betrekking hebben op het Voertuig of het gebruik daarvan. 18.2. Huurder is volledig aansprakelijk voor de schade (zowel directe, als indirecte, bijkomende en/of gevolg schade) als gevolg van het niet nakomen van de op haar rustende verplichten zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, en de Huurovereenkomst.
18.3. Roll-on is in geval van gebreken en/of defecten aan het Voertuig in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Roll-on, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen. Dit geldt tevens zo voor schade aan vervoerde zaken.
18.4. Huurder vrijwaart en stelt Roll-on en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Huurder en of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van het ter beschikking stellen van het Voertuig door Huurder aan deze derden. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
18.5. In het geval dat Roll-on toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Roll-on beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
- het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;
- het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Roll-on uitkeert; maximaal het bedrag dat Roll-on voor de verhuur van het Voertuig aan de Huurder heeft gefactureerd excl. BTW verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake tot een maximum bedrag van € 500,- (zegge vijfhonderd euro).Artikel 19 - Intellectuele eigendommen

19.1. Roll-on behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: adviezen, (model)contracten, brochures, applicaties of andere schriftelijke stukken, werkwijzen, tekeningen, rapporten, methoden, producten, teksten, schetsen, modellen, logo´s, en ontwerpen.
19.2. Het is de Huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roll-on voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord.
19.3. Indien Huurder  de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de Roll-on  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de Huurder te verhalen. Artikel 20 - Afbeeldingen en specificaties

20.1. Alle afbeeldingen; materiaal, gegevens etc. afkomstig van of verstrekt door Roll-on  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Huurovereenkomst.  Artikel 21 - Overige bepalingen

21.1. Roll-on is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Huurovereenkomst, aan derden over te dragen. Huurder verklaart zich hiermee akkoord.
21.2. Indien de onderneming van Huurder of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Huurovereenkomst met Roll-on, zoals bedoeld in artikel 1 een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Huurder en de opvolgende onderneming.
21.3. Indien de Huurovereenkomst wordt aangegaan met twee of meer Huurders zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
21.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
21.5. Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Huurovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
21.6. Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Huurovereenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Roll-on gevestigd is, voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven.